środa, 17 Wrz 2014
Jestes tutaj: Start

 

STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego:

1.  Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 664   z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624  z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. L.W. Maya 11/13

2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

3. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin.

II. CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 2.

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem oddziału przedszkolnego jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Cele  te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej oddziału przedszkolnego.

3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:
a) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
b) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
m) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
n) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
o) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

III. ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 3.

Organami oddziału przedszkolnego są:
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim (nauczyciel oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).
3. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej nr  1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz poszczególne regulaminy.

IV. ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 4.

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
- liczbę pracowników,
- czas pracy oddziału przedszkolnego
- ogólna liczba godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

§ 5.

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.
3. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.

§ 6.

1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci -1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie szkolnym, w parku itp. (organizowane tam są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawy programowe oraz realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych.

3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
4. Czas trwania religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzone dwa razy takie zajęcia.
5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.


§ 7.

1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych  określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 8.

1. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin tygodniowo.
2. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.


§ 9.

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym są obowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego;
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
c) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku;
2. Nie spełnianie  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym

V. ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 10.

1. Nauczyciel obowiązany jest:
a) rzetelnie realizować  zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami oddziału przedszkolnego: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę;
b) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;
c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
d) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
e) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
f) przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 6 - lub 5 letnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).

3. Nauczyciel:
a) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z obowiązującym programem i ponosi odpowiedzialności za jej jakość.
b) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania.
c) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania.
d) podnosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.
e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;
f) planuje własny rozwój zawodowy – systematyczne podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
g) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się  o estetykę pomieszczeń;
h) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci;
i) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
j) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
k) realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących;
l) bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej;
m) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym;

VI. WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 11.

1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci od 6 roku życia. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.
2. Dziecko w przedszkolu ma  prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki, ochrony i ubezpieczenia,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.

VII. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 12.

1. Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat (w uzasadnionych przypadkach w wieku 5 lat) odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
2. Szczegółowe zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego określone zostały w „Regulaminie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” opracowanym zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Zmiany w statucie wprowadza uchwałą Rada Pedagogiczna na wniosek organów szkoły.
4. Tekst jednolity statutu obowiązuje od 1 września 2011 roku.